Velkommen til Statistisk sentralbyrås elektroniske rapporteringssystem


JAKTSTATISTIKK

Jaktrapportene innhentes på oppdrag for Miljødirektoratet med hjemmel i viltloven §50.

Svarfristen er

Jaktrapportane hentast inn på oppdrag for Miljødirektoratet med heimel i viltlova §50.

Svarfristen er

Pålogging
Pålogging

Hvis du får opp en blank side etter at du har forsøkt å logge deg på, trykk Ctrl og F5 for å oppdatere siden.

Dersom du får opp ei blank side etter at du har prøvd å logge deg på, trykk Ctrl og F5 for å oppdatere sida.

Alle som betalte jegeravgift for jaktåret , skal enten sende inn skjemaet som fulgte med jegeravgiftskortet, eller rapportere elektronisk her. Dette gjelder selv om du ikke har vært på jakt siste jaktår, eller om du har vært på jakt uten å få utbytte. Du må også rapportere selv om du tidligere har rapportert til grunneier, for eksempel Statskog eller Finnmarkseiendommen. Jegere som ikke rapporterer innen fristen, blir ilagt en tilleggsavgift, for tiden på kr 205. Tilleggsavgifta vil bli lagt til jegeravgifta neste år.

Alle som betalte jegeravgift for jaktåret , skal enten senda inn skjemaet som følgde med jegeravgiftskortet, eller rapportere elektronisk her. Dette gjeld sjølv om du ikkje har vore på jakt siste jaktår, eller om du har vore på jakt utan å få fangst. Du må også rapportere sjølv om du tidlegare har rapportert til grunneigar, til dømes Statskog eller Finnmarkseiendommen. Jegerar som ikkje rapporterer innan fristen, blir pålagt ei tilleggsavgift, for tida på kr 205. Tilleggsavgifta vil bli lagt til jegeravgifta neste år.